eDotace

Plzeňský kraj

Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2022

Účel podpory

Účel, na který mohou být peněžní prostředky z Programu poskytnuty: tematické okruhy: 1) Významné umělecké a kulturní projekty s nadregionálním přesahem (dlouhodobé a pravidelně se opakující v kontinuitě konání nejméně 5 let) Oblast živé kultury: 2) Festivaly, soutěže a multižánrové aktivity (taneční, divadelní, filmové a literární) 3) Hudba (včetně festivalů a soutěží) 4) Výtvarné umění, Land Art, foto a design (pouze výstavy a veřejná prezentace děl) 5) Postupové přehlídky neprofesionálních uměleckých aktivit (pouze akce pořádané NIPOS – ARTAMA a pořadateli z pověření Ministerstva kultury ČR) 6) Západočeské baroko Oblast historie a kulturního dědictví 7) Kulturní dědictví (pouze odborná prezentace a dokumentace historického a kulturního dědictví kraje, zejména architektury, historických osobností a událostí) 8) Podpora tradiční lidové kultury (prezentace jevů tradiční lidové kultury a výrobků lidových řemesel, výstavní projekty, podpora nositelů nemateriálního kulturního dědictví)


Důvod podpory

- poskytovat přímou i nepřímou podporu uchování existujících kulturních hodnot a nakládání s nimi, stejně jako tvorbě hodnot nových - vytváření kvalitního prostředí „veřejného prostoru“ pro obyvatele i návštěvníky kraje - podpora identity a prestiže regionálních lokalit


Potenciální žadatelé

- žadateli mohou být fyzické osoby podnikající a právnické osoby, jejichž projekt naplňuje cíle tohoto Programu a souvisí s předmětem podpory dle čl. I Pravidel - žadateli nemohou být příspěvkové organizace zřízené Plzeňským krajem - žadateli nemohou být fyzické nebo právnické osoby, které mají závazky po lhůtě splatnosti vůči Plzeňskému kraji nebo jinému veřejnoprávnímu subjektu, nebo vůči kterým byl v návaznosti na rozhodnutí Komise EU, jímž je podpora prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, vystaven inkasní příkaz, nebo které jsou podnikem v obtížích, ve smyslu ustanovení článku 2 odst. 18 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, které bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie L 187 dne 26. června 2014, ve znění nařízení Komise (EU) 2017/1084 ze dne 14. června 2017 a nařízení Komise (EU) 2020/972 ze dne 2. července 2020 (dále též jen „Nařízení“). Za podnik v obtížích ve smyslu Nařízení nejsou považovány podniky, které se do obtíží dostaly v důsledku rozšíření nákazy COVID-19 v období od 1. ledna 2020 do 30. června 2021. - projekt nebo jeho část se musí uskutečnit na území Plzeňského kraje, u nadregionálních projektů lze z poskytnuté dotace hradit pouze část projektu uskutečněnou na území Plzeňského kraje


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 21.12.2021
Žádosti od 21.1.2022 0:00:00
Žádosti do 21.2.2022 17:00:00
Lhůta pro rozhodnutí 4.4.2022

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 7 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 300 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Mgr. Pavlína Steidlová pavlina.steidlova@plzensky-kraj.cz +420377195799 tematický okruh č. 2, 4, 6 a 7
Mgr. Jana Stachová jana.stachova@plzensky-kraj.cz +420377195395 tematický okruh č. 1
Bc. Zdeněk Valenta zdenek.valenta@plzensky-kraj.cz +420377195474 tematický okruh č. 3, 5 a 8

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-kultura-2022
Pravidla dotačního titulu
Stáhnout c-1a-povinna-prohlaseni-a-celkovy-rozpocet-projektu-obec-dobrovolny-svazek-obci
Čestné prohlášení
Obce, dobrovolné svazky obcí
Stáhnout c-1b-povinna-prohlaseni-a-celkovy-rozpocet-projektu-ostatni-pravnicke-osoby
Čestné prohlášení
Právnické osoby
Stáhnout c-1c-povinna-prohlaseni-a-celkovy-rozpocet-projektu-fyzicke-osoby-podnikajici
Čestné prohlášení
Fyzické osoby podnikající
Stáhnout c-2a-zaverecna-zprava
Ostatní přiloha dotačního titulu
Vyúčtování - formulář 2a
Stáhnout c-2b-vyuctovani-pouziti-dotace
Ostatní přiloha dotačního titulu
Vyúčtování - formulář 2b
Stáhnout c-2c-cestovni-ucet-vzor
Ostatní přiloha dotačního titulu
Vyúčtování - formulář 2c
Stáhnout c-3-zapadoceske-baroko-doplnek-pravidel
Ostatní přiloha dotačního titulu
Doplněk Pravidel pro tematický okruh Západočeské baroko
Stáhnout vzor-zadosti-kultura
Ostatní přiloha dotačního titulu
Vzor žádosti v aplikaci eDotace
Stáhnout informace-k-vypisu-z-evidence-skutecnych-majitelu
Ostatní přiloha dotačního titulu
Informace k nové povinnosti doložit výpis z evidence skutečných majitelů
Schválené žádosti
Neschválené žádosti