eDotace

Plzeňský kraj

INKUBACE FIREM (2023)

Účel podpory

Účelem Programu je podpora vzniku a rozvoje mladých inovativních firem z Plzeňského kraje, kterého bude dosaženo díky zapojení vybraných firem do inkubačního programu realizovaného v Podnikatelském a inovačním centru BIC Plzeň (dále jen BIC Plzeň).


Důvod podpory

Cílem/důvodem poskytnutí podpory z tohoto Programu je zlepšení inovativního prostředí Plzeňského kraje (zvýšení počtu inovativních firem) prostřednictvím podpory vybraných inovativních firem. Podpořené firmy díky inkubačnímu programu získají metodickou podporu při rozpracování svého podnikatelského záměru, zpětnou vazbu a poradenství od odborníků a mentorů dle svého zaměření. Identifikují tak lépe své oblasti, které ke svému rozvoji potřebují dořešit, a spolu se svým senior konzultantem z BIC Plzeň sestaví inkubační plán, pro jehož realizaci následně využijí financování z Programu.


Potenciální žadatelé

Žadatelem o poskytnutí dotace z toho Programu (dále jen Žadatel) může být podnikatelský subjekt, který ke dni podání žádosti o dotaci splňuje níže uvedené podmínky. a) být oprávněn k podnikání na území České republiky, b) mít sídlo nebo provozovnu na území Plzeňského kraje (tato podmínka musí být splněna po celou dobu realizace Projektu), c) splňovat definici malého a středního podniku (MSP), tzn. splňovat podmínky stanovené v příloze Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. 6. 2014 , d) být inovační firmou, tzn. pro svoji podnikatelskou aktivitu využívat nových či zlepšených procesů/postupů, přinášet nová nebo zlepšená řešení/technické parametry a využívat moderních technologií, odborných znalostí či výsledků výzkumu a vývoje, e) mít inkubační potřebu, tzn. že členové týmu Žadatele (zakladatelé, zaměstnanci apod.) nemají dostatečné zkušenosti s podnikáním, které chtějí v rámci inkubace rozvíjet (mohou mít zkušenosti z jiného oboru), a/nebo realizace jejich záměru vyžaduje využití externích odborných služeb, f) být přímo odpovědný za realizaci Projektu, nepůsobit jako prostředník, g) být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle §125, odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 30.12.2022
Žádosti od 1.2.2023 0:00:01
Žádosti do 7.2.2023 12:00:00
Lhůta pro rozhodnutí 30.06.2023

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 1 800 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 400 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Ing. Jan Přibáň MBA jan.priban@plzensky-kraj.cz +420377195667 vedoucí odboru fondů a programů EU
Ing. Petra Ježková petra.jezkova@plzensky-kraj.cz +420377195778 referent odboru fondů a programů EU

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-z-dp-inkubace-firem-2023
Pravidla dotačního titulu
Pravidla pro žadatele a příjemce z dotačního programu
Stáhnout priloha-1-zadost-o-poskytnuti-dotace
Ostatní přiloha dotačního titulu
Příloha č. 1 – Formulář Žádost o poskytnutí dotace z dotačního programu
Stáhnout priloha-2-cestne-prohlaseni-zadatele-pravnicke-osoby
Čestné prohlášení
Příloha č. 2 – Formulář Čestné prohlášení žadatele – právnické osoby (přehled majetkových vztahů)
Stáhnout priloha-3-cestne-prohlaseni-zadatele-o-podporu-v-rezimu-de-minimis
Čestné prohlášení
Příloha č. 3 – Formulář Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis
Stáhnout priloha-4-zaverecna-zprava-a-fin-vypor-dotace
Ostatní přiloha dotačního titulu
Příloha č. 4 – Formulář Závěrečná zpráva a finanční vypořádání dotace
Stáhnout priloha-5-nalezitosti-dokladovani-zpusobilych-nakladu
Ostatní přiloha dotačního titulu
Příloha č. 5 – Náležitosti dokladování způsobilých nákladů
Schválené žádosti
Neschválené žádosti