eDotace

Plzeňský kraj

Podpora aktivit v rámci oblastního a lokálního destinačního managementu v Plzeňském kraji pro rok 2022

Účel podpory

Z Programu budou poskytovány dotace způsobilým žadatelům na podporu činnosti DMO (na aktivity v souvislosti s plněním jejich strategických dokumentů a akčních plánů), a to do vyčerpání objemu přidělených finančních prostředků výhradně na realizaci projektů následujícího účelu, tj. způsobilé jsou pouze náklady na: a) mzdu manažera DMO do výše mzdy bez daní a odvodů (právě na jednu osobu manažera, který zajišťuje a koordinuje činnost DMO a zastupuje ji navenek); Žadatel v žádosti uvede jméno manažera, typ smluvního vztahu a stručný popis náplně jeho práce pro DMO; b) dlouhodobý pronájem prostor pro činnost DMO za cenu v místě a čase obvyklou; c) tvorbu a tisk propagačních materiálů, které obsahují nabídku cestovního ruchu dané oblasti; Žadatel má povinnost uvést v žádosti celkový náklad, jednotkovou cenu, téma a zaměření materiálu; d) tvorbu a údržbu webových stránek, správu sociálních sítí, tvorbu multimediálních produktů a mobilních aplikací, které obsahují nabídku cestovního ruchu dané oblasti a informace o činnosti DMO; e) sběr a zpracování statistických dat cestovního ruchu dané oblasti; f) ucelenou tematickou marketingovou kampaň (inzerce v médiích, billboardy apod.); g) produkt cestovního ruchu se zapojením místních poskytovatelů služeb v cestovním ruchu (na vznik, rozšíření a propagaci); h) účast zástupce DMO na veletrhu cestovního ruchu (registrační poplatek, plocha a služby, ubytování obsluhy stánku v době veletrhu). i) kofinancování projektu dotovaného z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech na rok 2022 (maximálně do výše 40% vlastního podílu příjemce národní dotace); j) pořízení strategických dokumentů DMO (zpracovaných odbornou firmou).


Důvod podpory

Cílem Programu je: • podpora činnosti již vzniklých či nově vznikajících oblastních a lokálních DMO působících na území Plzeňského kraje (případně s přesahem do sousedících krajů), • podpora tvorby ucelené nabídky produktů a aktivit, jejich efektivní marketing, to vše za aktivní spolupráce jednotlivých subjektů cestovního ruchu v destinaci, • vybudování a rozvíjení systému řízení cestovního ruchu v Plzeňském kraji v návaznosti na národním systému Kategorizace DMO a jejich certifikace, • pokrytí území kraje plně fungujícími profesionalizovanými oblastními organizacemi destinačního managementu.


Potenciální žadatelé

Žadatelem může být právnická osoba, mezi jejíž hlavní předměty činnosti patří strategické řízení aktivit cestovního ruchu dané oblasti na území Plzeňského kraje (na základě principů komunikace, koordinace a kooperace, tj. plní funkci DMO) při splnění následující podmínky: a) Žadatel je k datu podání žádosti o dotaci držitelem platného certifikátu Kategorizace DMO od agentury CzechTourism. b) Žadatel není k datu podání žádosti o dotaci držitelem platného certifikátu Kategorizace DMO od agentury CzechTourism, ale má podánu žádost o certifikaci. Nejzazším termínem pro doložení certifikátu je termín předložení vyúčtování dotace, tj. 31. 5. 2023.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 22.3.2022
Žádosti od 22.4.2022 0:00:01
Žádosti do 2.5.2022 12:00:00
Lhůta pro rozhodnutí červen 2022 ZPK

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 3 500 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 800 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Bc. Irena Valtrová irena.valtrova@plzensky-kraj.cz +420377195194 referent na úseku cestovního ruchu

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-dotace-z-dotacniho-programu-podpora-aktivit-v-ramci-oblastniho-a-lokalniho-destinacniho-managementu-v-plzenskem-kraji-pro-rok-2022
Pravidla dotačního titulu
Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora aktivit v rámci oblastního a lokálního destinačního managementu v Plzeňském kraji pro rok 2022
Stáhnout priloha-c-1a-pravidel-povinna-prohlaseni-obce-a-dobrovolne-svazky-obci-2022
Čestné prohlášení
Příloha č. 1a) Pravidel - Povinná prohlášení - obce a dobrovolné svazky obcí_2022
Stáhnout priloha-c-1b-pravidel-povinna-prohlaseni-ostatni-pravnicke-osoby-2022
Čestné prohlášení
Příloha č. 1b) Pravidel - Povinná prohlášení - ostatní právnické osoby_2022
Stáhnout priloha-c-2-pravidel-dotaznik-pro-zadatele-2022
Ostatní přiloha dotačního titulu
Příloha č. 2 Pravidel - Dotazník pro žadatele_2022
Stáhnout priloha-c-3a-pravidel-vyuctovani-pouziti-dotace-2022
Ostatní přiloha dotačního titulu
Příloha č. 3a) Pravidel - Vyúčtování použití dotace_2022
Stáhnout priloha-c-3b-pravidel-zaverecna-zprava-2022
Ostatní přiloha dotačního titulu
Příloha č. 3b) Pravidel - Závěrečná zpráva_2022
Stáhnout zavazny-celkovy-polozkovy-rozpocet-projektu-2
Ostatní přiloha dotačního titulu
formulář pro úpravu rozpočtu projektu
Schválené žádosti
Neschválené žádosti