eDotace

Plzeňský kraj

Podpora tvorby audiovizuálních děl v Plzeňském kraji

Účel podpory

Dotace v rámci programu jsou určeny na produkci audiovizuálních děl a její přípravu, jestliže projekt je alespoň zčásti realizován na území Plzeňského kraje, či pojednává o osobnostech spjatých s Plzeňským krajem, a zároveň má významný kulturní či vzdělávací a marketingový přínos pro Plzeňský kraj. Okruhy audiovizuálních děl podporovaných z programu: a) celovečerní hraný nebo animovaný film určený pro distribuci v kinech či pro vysílání v televizi, na internetu nebo na VOD platformách v délce minimálně 60 minut včetně b) krátkometrážní hraný nebo animovaný film určený pro distribuci v kinech či pro vysílání v televizi, na internetu nebo na VOD platformách v délce do 59 minut c) dokumentární film (včetně cestopisného) určený pro distribuci v kinech či pro vysílání v televizi, na internetu nebo na VOD platformách d) hraný, animovaný nebo dokumentární seriál, jehož alespoň jedna epizoda bude natočena v Plzeňském kraji e) studentské či amatérské hrané, animované nebo dokumentární filmy, jejichž natáčení (včetně nezbytných příprav) proběhne v Plzeňském kraji alespoň v délce jednoho natáčecího dne nebo 12 hodin


Důvod podpory

• zkvalitnění podmínek pro rozvoj filmového průmyslu a kinematografie jako nezastupitelné složky kulturního dědictví v Plzeňském kraji • kulturní, vzdělávací a marketingový přínos pro Plzeňský kraj • podpora místní kultury v kraji, rozvíjení nových forem spolupráce aktérů místní kultury včetně využití potenciálu tradičního a uměleckého řemesla v kraji, zapojení odborných profesí, umělců a dále propojení s aktivitami v oblasti rozvoje cestovního ruchu v Plzeňském kraji • prohloubení vztahu obyvatel Plzeňského kraje ke svému regionu, podpora identity a prestiže regionálních lokalit • podpora tvorby mladých a začínajících tvůrců


Potenciální žadatelé

a) žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby se sídlem, popř. místem podnikání na území České republiky, jejichž projekt naplňuje účel a podmínky tohoto Programu dle čl. I Pravidel b) žadateli nemohou být obce, kraje a jimi zřizované a zakládané organizace; státem a obcí zřizované příspěvkové organizace, státní podniky a organizační složky státu, politické strany a politická hnutí c) žadateli nemohou být fyzické nebo právnické osoby, které mají závazky po lhůtě splatnosti vůči Plzeňskému kraji nebo jinému veřejnoprávnímu subjektu d) žadatel musí být výrobce či koproducent audiovizuálního díla, přičemž výrobcem se pro účely tohoto Programu rozumí osoba, která je držitelem nebo jedním z držitelů oprávnění k výkonu práva užít audiovizuální dílo, včetně autorských děl a uměleckých výkonů v něm audiovizuálně užitých, a zároveň jí náleží práva výrobce zvukově obrazového záznamu k záznamu audiovizuálního díla nebo podíl na těchto právech; koproducentem pro účely tohoto Programu se rozumí každý z výrobců, je-li více výrobců téhož audiovizuálního díla


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 24.1.2022
Žádosti od 23.2.2022 0:00:00
Žádosti do 15.4.2022 23:59:00
Lhůta pro rozhodnutí 13.06.2022

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 4 500 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 800 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Ing. Veronika Siegertová veronika.siegertova@plzensky-kraj.cz +420377195266 referent na úseku kultury

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-podpora-tvorby-audiovizualnich-del-2023
Pravidla dotačního titulu
Pravidla Podpora tvorby audiovizuálních děl v PK 2023
Stáhnout c-1a-povinna-prohlaseni-a-celkovy-rozpocet-projektu-pravnicke-osoby
Čestné prohlášení
Příloha č. 1a) Povinná prohlášení a celkový rozpočet projektu (PO)
Stáhnout c-1b-povinna-prohlaseni-a-celkovy-rozpocet-projektu-fyzicke-osoby-podnikajici
Čestné prohlášení
Příloha č. 1b) Povinná prohlášení a celkový rozpočet projektu (FOP)
Stáhnout c-1c-povinna-prohlaseni-a-celkovy-rozpocet-projektu-fyzicke-osoby
Čestné prohlášení
Příloha č. 1c) Povinná prohlášení a celkový rozpočet projektu (FO)
Stáhnout c-2a-zaverecna-zprava
Ostatní přiloha dotačního titulu
Příloha č. 2a) Závěrečná zpráva
Stáhnout c-2b-vyuctovani-pouziti-dotace
Ostatní přiloha dotačního titulu
Příloha č. 2b) Vyúčtování použití dotace
Stáhnout c-2c-cestovni-ucet-vzor
Ostatní přiloha dotačního titulu
Příloha č. 2c) Cestovní účet - VZOR
Schválené žádosti
Neschválené žádosti