eDotace

Plzeňský kraj

Podpora aktivit v rámci oblastního a lokálního destinačního managementu v Plzeňském kraji pro rok 2021

Účel podpory

Z Programu budou poskytovány dotace způsobilým žadatelům na podporu činnosti DMO (na aktivity v souvislosti s plněním jejich strategických dokumentů a akčních plánů), a to do vyčerpání objemu přidělených finančních prostředků výhradně na realizaci projektů následujícího účelu, tj. způsobilé jsou pouze náklady na: a) mzdu manažera DMO do výše mzdy bez daní a odvodů (právě na jednu osobu manažera, který zajišťuje a koordinuje činnost DMO a zastupuje ji navenek); Žadatel v žádosti uvede jméno manažera, typ smluvního vztahu a stručný popis náplně jeho práce pro DMO; b) dlouhodobý pronájem prostor pro činnost DMO za cenu v místě a čase obvyklou; c) tvorbu a tisk propagačních materiálů, které obsahují nabídku cestovního ruchu dané oblasti; Žadatel má povinnost uvést v žádosti celkový náklad, jednotkovou cenu, téma a zaměření materiálu; d) tvorbu a údržbu webových stránek, správu sociálních sítí, tvorbu multimediálních produktů a mobilních aplikací, které obsahují nabídku cestovního ruchu dané oblasti a informace o činnosti DMO; e) sběr a zpracování statistických dat cestovního ruchu dané oblasti; f) ucelenou tematickou marketingovou kampaň (inzerce v médiích, billboardy apod.); g) produkt cestovního ruchu se zapojením místních poskytovatelů služeb v cestovním ruchu (na vznik, rozšíření a propagaci); h) účast zástupce DMO na veletrhu cestovního ruchu (registrační poplatek, plocha a služby, ubytování obsluhy stánku v době veletrhu).


Důvod podpory

Cílem Programu je: • podpora činnosti již vzniklých či nově vznikajících oblastních a lokálních DMO působících na území Plzeňského kraje (případně s přesahem do sousedících krajů), • podpora tvorby ucelené nabídky produktů a aktivit, jejich efektivní marketing, to vše za aktivní spolupráce jednotlivých subjektů cestovního ruchu v destinaci, • vybudování a rozvíjení systému řízení cestovního ruchu v Plzeňském kraji v návaznosti na národním systému Kategorizace DMO a jejich certifikace, • pokrytí území kraje plně fungujícími profesionalizovanými oblastními organizacemi destinačního managementu.


Potenciální žadatelé

Žadatelem může být právnická osoba, mezi jejíž hlavní předměty činnosti patří strategické řízení aktivit cestovního ruchu dané oblasti na území Plzeňského kraje (na základě principů komunikace, koordinace a kooperace, tj. plní funkci DMO) při splnění následující podmínky: Program je určen pro oblastní či lokální DMO, které: a) jsou k datu podání žádosti o dotaci držiteli platného certifikátu Kategorizace DMO od agentury CzechTourism, b) nejsou k datu podání žádosti o dotaci držiteli platného certifikátu Kategorizace DMO od agentury CzechTourism, ale mají podánu žádost o certifikaci.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 29.6.2021
Žádosti od 29.7.2021 0:00:01
Žádosti do 6.8.2021 12:00:00
Lhůta pro rozhodnutí září 2021 ZPK

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 3 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 600 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Bc. Irena Valtrová irena.valtrova@plzensky-kraj.cz +420377195194 referent na úseku cestovního ruchu

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-dotace-z-dotacniho-programu-podpora-aktivit-v-ramci-oblastniho-a-lokalniho-destinacniho-managementu-v-plzenskem-kraji-pro-rok-2021
Pravidla dotačního titulu
Pravidla dotačního programu
Stáhnout priloha-c-1a-pravidel-povinna-prohlaseni-obce-a-dobrovolne-svazky-obci
Čestné prohlášení
Čestné prohlášení - DSO
Stáhnout priloha-c-1b-pravidel-povinna-prohlaseni-ostatni-pravnicke-osoby
Čestné prohlášení
Čestné prohlášení - PO
Stáhnout priloha-c-2-pravidel-dotaznik-pro-zadatele
Ostatní přiloha dotačního titulu
Dotazník
Stáhnout priloha-c-3a-pravidel-vyuctovani-pouziti-dotace
Ostatní přiloha dotačního titulu
Vyúčtování
Stáhnout priloha-c-3b-pravidel-zaverecna-zprava
Ostatní přiloha dotačního titulu
Závěrečná zpráva
Schválené žádosti
Neschválené žádosti