eDotace

Plzeňský kraj

Adaptační opatření v ochraně přírody 2021

Účel podpory

Účelem dotačního programu je podpořit regionální projekty, činnosti a opatření, které napomůžou ke zlepšení stavu přírodního prostředí Plzeňského kraje a k adaptaci na změnu klimatu, a podpora netradičních forem výuky, školních a mimoškolních aktivit v oblasti EVVO. Předmětem dotace jsou zejména: - praktická opatření ke zvyšování, případně zachování druhové rozmanitosti, - ochrana biotopů a stanovišť zvláště chráněných a vzácných druhů, - údržba významných stromů a jejich skupin v zastavěném území sídel a ve volné krajině, kdy významným stromem se rozumí jedinec utvářející krajinný ráz místa, a který má v místě významnou nebo nenahraditelnou společenskou funkci dřevin ve smyslu § 1 písm. b) vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, - iniciativy vedoucí k zachování původních krajových odrůd ovocných dřevin a zakládání, obnova a údržba extenzivních (neprodukčních) sadů ve volné krajině se zaměřením na původní krajové odrůdy ovocných dřevin, - údržba a zřizování naučných stezek s tématem ochrany přírody, - pořízení základního mobiliáře a vybavení pro potřeby praktické výuky ekologické výchovy, - výsadba ve volné krajině – místně vhodná geograficky původní druhová skladba listnatých nebo ovocných dřevin a jejich skupin, včetně výsadby přímo na zemědělských pozemcích využívaných k pasení zvířat nebo k pěstování plodin – za podmínky umožnění původního zemědělského obhospodařování, - obnova nebo zakládání větrolamů a trvalých rozčleňovacích pásů s dřevinami – zakládání nových, nebo dosadba stávajících větrolamů a trvalých rozčleňovacích pásů s dřevinami jako opatření pro snížení degradace zemědělské půdy, zamezení erozi a plošnému odtoku. Finanční prostředky budou poskytovány formou neinvestiční účelové dotace.


Důvod podpory

zlepšení životního prostředí v Plzeňském kraji, adaptace na změnu klimatu, podpora EVVO


Potenciální žadatelé


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 19.1.2021
Žádosti od 22.2.2021 0:00:00
Žádosti do 15.3.2021 23:59:59
Lhůta pro rozhodnutí 31. 12. 2021

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 4 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 200 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Ing. Alena Bratková alena.bratkova@plzensky-kraj.cz +420377195594 referent na úseku životního prostředí, dotace, EVVO
Ing. Alena Němečková alena.nemeckova@plzensky-kraj.cz +420377195331  

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-dotace
Pravidla dotačního titulu
Stáhnout prohlaseni-zrizovatele
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout prehled-majetkovych-vztahu-obce
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout prehled-majetkovych-vztahu-ostatni-po
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout financni-vyporadani-dotace
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout navrh-tabule
Ostatní přiloha dotačního titulu
Schválené žádosti
Neschválené žádosti