eDotace

Plzeňský kraj

Ochrana přírody 2019

Účel podpory

Účelem dotačního programu je podpořit regionální projekty, činnosti a opatření, které napomůžou ke zlepšení stavu přírodního prostředí Plzeňského kraje. Předmětem dotace jsou zejména: - praktická opatření ke zvyšování, případně zachování druhové rozmanitosti - ochrana biotopů a stanovišť zvláště chráněných a vzácných druhů - údržba významných stromů a jejich skupin v zastavěném území sídel a ve volné krajině, kdy významným stromem se rozumí jedinec utvářející krajinný ráz místa a který má v místě významnou nebo nenahraditelnou společenskou funkci dřevin ve smyslu § 1 písm. b) vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů - výsadba geograficky původních dřevin ve volné krajině, včetně liniové výsadby ovocných stromů - iniciativy vedoucí k zachování původních krajových odrůd ovocných dřevin a zakládání, obnova a údržba extenzivních (neprodukčních) sadů ve volné krajině se zaměřením na původní krajové odrůdy ovocných dřevin - údržba a zřizování naučných stezek s tématem ochrany přírody Finanční prostředky budou poskytovány formou neinvestiční účelové dotace.


Důvod podpory

zlepšení životního prostředí v Plzeňském kraji


Potenciální žadatelé

Žadatelem o dotaci může být fyzická nebo právnická osoba. Podmínkou je realizace projektu na území Plzeňského kraje.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 8.1.2019
Žádosti od 5.2.2019 0:00:00
Žádosti do 22.2.2019 23:59:59
Lhůta pro rozhodnutí 31. 12. 2019

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 2 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 50 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Ing. Alena Otčenášková alena.otcenaskova@plzensky-kraj.cz +420377195594 referent na úseku životního prostředí, dotace,CITES

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-dotace
Pravidla dotačního titulu
Stáhnout prohlaseni-prijemce-podpory-de-minimis-a-inkasni-prikaz
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout prohlaseni-zrizovatele
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout prehled-majetkovych-vztahu-obce
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout prehled-majetkovych-vztahu-ostatni-po
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout financni-vyporadani-dotace
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout navrh-tabule
Ostatní přiloha dotačního titulu
Schválené žádosti
Neschválené žádosti