eDotace

Plzeňský kraj

Podpora revitalizace objektů kulturního dědictví v obcích Plzeňského kraje 2024

Účel podpory

Podpora obnovy a revitalizace staveb nebo jejich částí neprohlášených za kulturní památky, které jsou nositelem historického a kulturního významu na území obcí v Plzeňském kraji, dokladem jejich historického vývoje, životního způsobu a prostředí v minulosti, nebo mají vztah k významným osobnostem a historickým událostem. Stavbou se pro účely tohoto dotačního titulu rozumí historicky hodnotné objekty, např. školy, obecní domy, a další významné obecní a městské objekty, sokolovny, ohradní, hřbitovní a tarasní zdi, sakrální objekty a hřbitovy, solitérní umělecká a sochařská díla (př. kašny, pomníky osobností a historických událostí), hospodářské objekty a areály, historické dlážděné plochy a schodiště apod. Především se jedná o udržovací, stavební a restaurátorské práce související se zachováním kulturně historické hodnoty objektů, které nejsou prohlášeny za kulturní památky, ale představují historicky a kulturně významné stavby v obcích Plzeňského kraje. Dotační titul se nevztahuje na objekty dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech – na tyto objekty je určen vlastní dotační program Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje. Dotační titul se nevztahuje na objekty, které jsou prohlášeny za nemovité kulturní památky – na tyto objekty je určen vlastní dotační program Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje. Dotace se nevztahuje na objekty moderní technické infrastruktury a občanské vybavenosti, které nejsou historickými stavbami (př. školní objekty a kulturní domy vzniklé od 2. poloviny 20. století, prodejny, zdravotní střediska, skladovací objekty, apod.).


Důvod podpory

Podpora obnovy a revitalizace historicky hodnotných staveb v obcích Plzeňského kraje s důrazem na zachování jejich významu, historické a architektonické hodnoty.


Potenciální žadatelé

Žádost podává vlastník stavby. Žadateli mohou být města, obce, dobrovolné svazky obcí nebo sdružení obcí na území Plzeňského kraje, které byly registrovány v souladu s platnými právními předpisy a jsou vlastníky objektů, jejichž akce naplňuje cíle tohoto Programu a odpovídá předmětu podpory dle čl. I. Pravidel programu.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 19.12.2023
Žádosti od 19.1.2024 0:00:00
Žádosti do 17.4.2024 17:00:00
Lhůta pro rozhodnutí 10.06.2024

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 22 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 1 000 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Mgr. Tereza Eismannová tereza.eismannova@plzensky-kraj.cz +420377195631 Administrátor dotací na oddělení památkové péče - tel.: 377 195 631
Ing. Michala Poláková michala.polakova@plzensky-kraj.cz +420377195344 Administrátor dotací na oddělení památkové péče - tel.: 377 195 344

Přílohy

Název Popis
Stáhnout priloha-c-2-pravidel-program-revitalizace-vyuctovani-2024
Ostatní přiloha dotačního titulu
Příloha č. 2) Pravidel_Program revitalizace - vyúčtování 2024
Stáhnout pravidla-program-revitalizace-objektu-2024
Pravidla dotačního titulu
Pravidla program REVITALIZACE OBJEKTŮ 2024
Stáhnout vzor-zadosti-pomniky-a-revitalizace-2024
Ostatní přiloha dotačního titulu
Vzor žádosti pomníky a revitalizace 2024
Stáhnout priloha-c-1-pravidel-program-revitalizace-prohlaseni-a-rozpocet-obce-2024
Čestné prohlášení
Příloha č. 1) Pravidel_Program revitalizace - prohlášení a rozpočet_obce 2024
Schválené žádosti
Neschválené žádosti