eDotace

Plzeňský kraj

Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2022

Účel podpory

Účelem podpory je zabezpečit zdraví, ochranu a bezpečnost jednotlivců, společnosti a majetku před zdravotními, sociálními, ekonomickými škodami a dopady v podobě trestné činnosti, která je s drogami spojena. Podpora v rámci tohoto Programu se vztahuje pouze na základní činnosti poskytované v rámci příslušného druhu sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.


Důvod podpory

Program je vyhlášen s cílem podpory realizace projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji organizacemi, které prostřednictvím poskytovaných služeb pomáhají na území kraje řešit sekundární či terciární drogovou problematiku.


Potenciální žadatelé

Žadatelem mohou být realizátoři protidrogových projektů, kteří mají platnou certifikaci odborné způsobilosti poskytovatelů služeb pro uživatele návykových nebo omamných a psychotropních látek uznávanou Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) a podali si na rok 2022 žádost na RVKPP o finanční podporu a prostřednictvím poskytovaných služeb pomáhají na území Plzeňského kraje řešit sekundární či terciární drogovou problematiku. Žadatelem dotace může být pouze subjekt, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (rozhodnutí o registraci) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a je uveden v základní síti v platném střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v Plzeňském kraji. Žadatelem nemůže být subjekt, který má závazky po lhůtě splatnosti vůči orgánům státní správy, samosprávy a zdravotním pojišťovnám.


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 22.11.2021
Žádosti od 4.1.2022 0:00:00
Žádosti do 25.1.2022 23:59:59
Lhůta pro rozhodnutí 30. 4. 2022

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 2 800 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 2 800 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
Ing. Pavlína Kučerová pavlina.kucerova@plzensky-kraj.cz +420377195087 krajský protidrogový koordinátor, koordinátor prevence kriminality

Přílohy

Název Popis
Stáhnout formular-zadosti-o-poskytnuti-neinvesticnich-financnich-prostredku
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář žádosti o poskytnutí neinvestičních finančních prostředků z „Programu podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2022“
Stáhnout pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-dotace-z-dotacniho-titulu-program-podpory-projektu-protidrogove-prevence-v-plzenskem-kraji-2022
Pravidla dotačního titulu
Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního titulu „Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2022“
Stáhnout formular-vyuctovani-2022
Ostatní přiloha dotačního titulu
Formulář vyúčtování 2022
Schválené žádosti
Neschválené žádosti