eDotace

Plzeňský kraj

Podpora literární tvorby a publikační činnosti 2019

Účel podpory

účelem podpory je: - poskytovat přímou i nepřímou podporu rozvoje vydávání neperiodických publikací a rozvoje autorské literární tvorby vztahující se k Plzeňskému kraji - oživení autorské literární tvorby v Plzeňském kraji za účelem prohloubení vztahu obyvatel Plzeňského kraje ke svému regionu; podpora identity a prestiže regionálních lokalit - podpora rozvoje veřejného a autorského čtení v přímé návaznosti na vydání díla podpořeného z tohoto dotačního programu - podpora autorské literární tvorby mladých a začínajících autorů - podpora uchování existujících i tvorba nových kulturních hodnot tematické okruhy: 1) Původní autorská tvorba vztahující se k Plzeňskému kraji (poezie, próza, drama) 2) Odborné autorské publikace (prezentace a dokumentace historického a kulturního dědictví kraje, zejména architektury, historických osobností a událostí) 3) Dokumentačně historické publikace obcí a spolků s podílem autorského textu minimálně 50 % obsahu díla (např. prezentace historie, archívních materiálů, vzpomínky pamětníků apod.)


Důvod podpory

Podpora autorské tvorby v Plzeňském kraji.


Potenciální žadatelé

a) žadateli mohou být fyzické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby, jejichž projekt naplňuje cíl tohoto Programu dle čl. I Pravidel a souvisí s předmětem podpory dle čl. I Pravidel b) žadateli nemohou být kraje jako územní samosprávné celky a jimi zřizované a zakládané organizace; státem zřizované příspěvkové organizace c) žadateli nemohou být fyzické nebo právnické osoby, které mají závazky po lhůtě splatnosti vůči Plzeňskému kraji nebo jinému veřejnoprávnímu subjektu d) žadatel má sídlo / místo podnikání / bydliště na území Plzeňského kraje anebo má realizovaný projekt přímou souvislost s Plzeňským krajem e) žadatel může do tohoto Programu podat nejvýše jednu žádost


Termíny

Termín Datum
Zveřejnění 18.12.2018
Žádosti od 18.1.2019 0:00:00
Žádosti do 31.7.2019 17:00:00
Lhůta pro rozhodnutí průběžně po jednotlivých sběrech

Financování

Popis Částka
Předpokládaný celkový objem finančních prostředků 3 000 000 Kč
Maximální požadovaná částka žadosti o dotaci 150 000 Kč

Administrátoři

Jméno Email Telefon Poznámka
PhDr. Pavel Suk Ph. D. pavel.suk@plzensky-kraj.cz +420377195470 referent na úseku kultury
Mgr. Pavlína Steidlová pavlina.steidlova@plzensky-kraj.cz +420377195799  

Přílohy

Název Popis
Stáhnout pravidla-dotacniho-programu
Pravidla dotačního titulu
Stáhnout priloha-c-1a-povinne-prohlaseni-obec
Čestné prohlášení
Stáhnout priloha-c-1b-povinne-prohlaseni-pravnicke-osoby
Čestné prohlášení
Stáhnout priloha-c-1d-povinne-prohlaseni-fyzicke-osoby
Čestné prohlášení
Stáhnout priloha-c-2-anotace-a-specifikace-dila
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout nahled-uziti-loga
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout priloha-c-4a-zaverecna-zprava
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout priloha-c-4b-vyuctovani-pouziti-dotace
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout priloha-c-4c-cestovni-ucet
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout vzor-zadosti
Ostatní přiloha dotačního titulu
Stáhnout priloha-c-1c-povinne-prohlaseni-fyzicke-osoby-podnikajici
Čestné prohlášení
Schválené žádosti
Neschválené žádosti